Regulamin programu lojalnościowego „Renthoff Express bonus card”

 


§ 1

Definicje i określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają


1.     Program – program lojalnościowy dla klientów punktów usługowych , należących do sieci „Renthoff Express ekologiczne pralnie chemiczne”, których właścicielem jest Renthoff sp. z o. o. Express  sp. kom z siedzibą w Krakowie 30-732,  przy  ul.  Mierzeja Wiślana 11.
2.     Organizator – Renthoff sp. z o.o. Express sp. kom z siedzibą przy ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Kraków,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308857, posiadająca numer statystyczny REGON 121132038, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 675-142-71-04.
3.     Pralnia  – punkt usługowy  zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polski, objęty Programem, należący do sieci pralni chemicznych „Renthoff Express ekologiczne pralnie chemiczne ‘’ których właścicielem  jest  Organizator; każda Pralnia  może  być w każdym momencie trwania Programu wyłączona z Programu lub włączona do Programu przez Organizatora.
4.     Uczestnik – klient Pralni , będący konsumentem i dokonujący zakupu usług pralniczych, spełniający wymogi niniejszego regulaminu.
5.     Karta Programu – karta magnetyczna, oznaczona unikalnym numerem, zawierająca zakodowane informacje, wydawana Uczestnikowi i umożliwiająca uczestnictwo w Programie.
6.     Strona internetowa – strona  internetowa o adresie www.renthoff-express.pl  wykorzystywana  przez  Organizatora w związku z Programem Regulaminu programu lojalnościowego „Renthoff Express bonus card’’.


§ 2

Postanowienia ogólne


1.     Program prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.
2.    Program prowadzony jest w Pralniach  oraz za pośrednictwem Strony internetowej w związku z marketingiem oraz promocją działalności Organizatora.
3.     Program rozpoczyna się w dniu 01 maja 2015 r. i prowadzony jest do dnia jego zakończenia.      Ze względu na nieoznaczony czas trwania Programu, Organizator stosownie do art. 919 § 2 kc, zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu, za uprzednim 1-miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu określać będzie datę zakończenia Programu i dokonane zostanie za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz komunikatu w Pralniach.
4.     Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem Strony internetowej, poczty elektronicznej lub wiadomości SMS, chyba że inaczej wynika z treści niniejszego regulaminu.
5.     Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi w Pralniach.


§ 3

Uczestnictwo w Programie


1.    Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które uzyskały w Pralni Kartę Programu oraz spełniają inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.
2.    Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia     o rezygnacji z uczestnictwa, podjęcia decyzji przez Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z udziału   w Programie albo w razie śmierci Uczestnika. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone przez Uczestnika na piśmie i wysłane na adres: Renthoff sp. z o.o. Express sp. kom. ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Kraków. Z chwilą zaistnienia okoliczności opisanych powyżej zablokowana zostanie możliwość korzystania z Karty Programu.
3.    Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora (w tym pracownicy Pralni) Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programem na osobę trzecią.
4.    W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zablokowania możliwości zbierania punktów na Karcie Programu. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i blokadzie Karty Programu przez pracowników Pralni. W ramach postępowania wyjaśniającego Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo do żądania okazania paragonów dokumentujących zakup       i stanowiących podstawę przyznania punktów na Karcie Programu. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania świadczeń związanych z Programem, w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane,   a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.


§ 4

Zasady Programu


1.    Uczestnik bierze udział w Programie dokonując zakupów usług w Pralniach i rejestrując zakup     w Pralni, w której został on dokonany.
2.    Rejestracja zakupu wymaga okazania przez Uczestnika Karty Programu pracownikowi Pralni bezpośrednio przed dokonaniem zakupu. Rejestracja zakupu polegać będzie na cyfrowym zapisaniu danych związanych z zakupem w systemie informatycznym oraz zapisaniu danych na Karcie Programu.
3.    Za każdy zarejestrowany zakup Uczestnikowi przyznawane będą punkty w Programie. Punkty przyznawane będą według zasady, że każde 1 zł (słownie: jeden złoty ) wydane w Pralni oznacza   0,1 punkt w Programie.
4.    Uzyskane przez Uczestnika punkty w Programie mogą być wymieniane wyłącznie na nagrody, stosownie do liczby posiadanych punktów. Punkty z różnych Kart Programu nie podlegają sumowaniu.
5.    Nagrody w Programie stanowią usługi  dostępne w Pralni, w której Uczestnik dokonuje wymiany punktów na nagrodę, chyba że co innego wynika z treści niniejszego regulaminu.
6.    Na potrzeby Programu każdy 1 (słownie: jeden) punkt zarejestrowany na Karcie Programu stanowić będzie równowartość 1 zł (słownie: 1 złoty ).
7.    Uczestnik może dokonać wymiany punktów uzyskanych w Programie poprzez wskazanie wybranej nagrody i okazanie pracownikowi Pralni Karty Programu, celem odliczenia stosownej liczby punktów od punktów uzyskanych przez Uczestnika w Programie. Uzyskanie nagrody w Programie jest możliwe wyłącznie przy pomocy punktów zebranych w Programie, bez możliwości dokonywania dopłat do wartości nagrody. Wydanie nagród nie stanowi sprzedaży produktów lub usług pralniczych i nie może być potwierdzone paragonem fiskalnym albo fakturą VAT.
8.    Uczestnik może sprawdzić stan punktów uzyskanych w Programie w każdym momencie jego trwania u pracownika Pralni. Punkty przyznawane w Programie tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty ich uzyskania.
9.    W ostatnim dniu trwania Programu niewykorzystane przez Uczestnika punkty w Programie zostaną rozliczone. Rozliczenie polegać będzie na skasowaniu punktów niewykorzystanych przez Uczestnika do dnia rozliczenia.
10.    W ramach Programu i w celu jego uatrakcyjnienia Organizator przeprowadzać będzie inne niż wymienione w niniejszym Regulaminie działania promocyjne (w tym umożliwiających uzyskiwanie dodatkowych punktów w Programie) dla wszystkich Uczestników Programu.
11.    Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia.
12.    Suma wartości nagród, uzyskanych przez Uczestnika nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 200 zł (słownie: dwieście złotych).
13.    W przypadku Uczestnika, który uzyskał jednorazowo w Programie nagrodę o wartości powyżej 200 zł (słownie: dwieście złotych), przychód z tytułu otrzymania tej nagrody łączy się z innymi przychodami uzyskanymi przez Uczestnika w danym roku podatkowym, jak również na Uczestniku ciąży obowiązek rozliczenia się z właściwym urzędem skarbowym. Uczestnik Programu otrzyma od Organizatora w terminie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa deklaracje według wzoru PIT – 8C, umożliwiające dokonanie stosownych rozliczeń.
14.    Nagrody w Programie wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Regulamin programu lojalnościowego „Renthoff Express bonus card”.


§ 5

Karta Programu


1.    Karta Programu jest własnością Organizatora i jest wydawana Uczestnikowi w związku z Programem. Jeden Uczestnik może posiadać więcej niż jedną Kartę Programu, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 i § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu. Punkty posiadane na różnych Kartach Programu nie będą podlegać sumowaniu.
2.    Karta Programu może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby Programu i zgodnie z niniejszym regulaminem.
3.    Posiadanie Karty Programu jest warunkiem niezbędnym uczestniczenia w Programie,  a w szczególności do zbierania punktów oraz otrzymywania świadczeń w ramach Programu.
4.    Karta Programu nie jest kartą bankomatową, płatniczą lub kredytową.


§ 6

Rejestracja Karty Programu


1.    Uczestnikowi przysługuje prawo dokonania rejestracji jednej Karty Programu.
2.    Rejestracja Karty Programu polega na wypełnieniu dostępnego w lokalu Pralni formularza rejestracyjnego dołączonego do wydawanej karty. Czynność ta obejmuje podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, kodu pocztowego, daty urodzenia, płci oraz adresu e-mail, oraz numer telefonu komórkowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku odmowy zgody zgody na przetwarzanie danych osobowych karta nie zostanie przyznana.
3.    Niezależnie od postanowień, wskazanych w ustępie poprzedzającym Uczestnik otrzymywał będzie od Organizatora, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacje o stanie punktów uzyskanych w Programie oraz o działaniach promocyjnych i zasadach na jakich Uczestnik będzie mógł uzyskać dodatkowe punkty w Programie. Dodatkowe punkty w Programie zostaną zarejestrowane na koncie Uczestnika w terminie do 5 dni roboczych od daty ich przyznania.
4.    Uczestnik jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi zaginięcia lub uszkodzenia zarejestrowanej Karty Programu. Zgłoszenia dokonuje się informując pracownika Pralni.


§ 7

Reklamacje


1.    Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Programu bądź z nim związane mogą być zgłaszane w trakcie jego trwania oraz w okresie 30 dni od jego zakończenia. Reklamacja powinna  być dokonana na adres: Renthoff sp. z o.o. Express sp. kom z siedzibą, przy ul. Mierzeja Wiślana 11,  30-732   Kraków   i zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
2.    Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.


§ 8

Dane osobowe i przesyłanie informacji drogą elektroniczną


1.    Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2.    Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników biorących udział w Programie w celu niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie oraz posiadania Karty.
3.    Uczestnik poprzez rejestrację Karty w sposób określony w niniejszym Regulaminie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie wskazanym poniżej.
4.    Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w zakresie podanym przez Uczestnika Programu w Formularzu rejestracyjnym.
5.    Organizator zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
6.    Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Uczestnicy mogą dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Organizatora.
7.    Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji Karty Programu oraz realizacji uprawnień wynikających z Karty Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
8.    Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników przetwarza zgodnie z przepisami ustawy     z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne         i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
9.    W przypadku wyrażenia odrębnej zgody w trakcie rejestrowania Karty adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu przesyłania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu z dnia 18 lipca 2002 r.   o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Uczestnik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na przesyłanie newslettera zawierającego informacje handlowe w każdym czasie.
10.    Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika, poprzez przesłanie odpowiedniej informacji drogą pocztową na adres organizator


§ 9

Postanowienia końcowe


1.    Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora. Podstawowe zasady Programu zawarte będą w materiałach informacyjnych dystrybuowanych w związku z Programem.
2.    Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Programem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny  właściwy dla siedziby dla Organizatora.
3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.